๘ ก.ค.๖๔ พลเรือตรีหญิง สุพิชชา แสงโชติ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับบริจาค พัดลม อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ จากคณะ วทร.42

Leave a Comment