รายงานสถิติโรคระบบทางเดินหายใจ (ข้าราชการ กองทัพเรือ)

แผนกปฏฺิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ กองเวชสารสนเทศ กรมแพทย์ทหารเรือ
ข้อมูลจาก: ระบบงานสถานพยาบาลปฐมภูมิกองทัพเรือ