admin

“ขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ที่สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ในการรับสถานการณ์ COVID-19 แก่ กรมแพทย์ทหารเรือ”

“ขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ที่สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ในการ …

“ขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ที่สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ในการรับสถานการณ์ COVID-19 แก่ กรมแพทย์ทหารเรือ” Read More »

กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบหน้ากากกันกระเด็น (Face Shield) จำนวน ๙๖ ชิ้น แอลกอฮอร์ จำนวน ๒๐ ลิตร และ ข้าวกล่อง จำนวน ๕๕ กล่อง จากศิษย์เก่าช่างกลสยาม Reunion เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓

กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบหน้ากากกันกระเด็น (Face Shield) …

กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบหน้ากากกันกระเด็น (Face Shield) จำนวน ๙๖ ชิ้น แอลกอฮอร์ จำนวน ๒๐ ลิตร และ ข้าวกล่อง จำนวน ๕๕ กล่อง จากศิษย์เก่าช่างกลสยาม Reunion เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ Read More »

กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบหน้ากากกันกระเด็น (Face Shield) จำนวน ๑๕๖ ชิ้น จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓

กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบหน้ากากกันกระเด็น (Face Shield) …

กรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบหน้ากากกันกระเด็น (Face Shield) จำนวน ๑๕๖ ชิ้น จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ Read More »